Commission advises on safe water reuse in agriculture

Commission advises on safe water reuse in agriculture

I dag offentliggjorde kommisjonen retningslinjer å hjelpe medlemsstatene og interessenter med å anvende reglene om sikker gjenbruk av renset byavløpsvann til landbruksvanning. Med flere medlemsland som i økende grad lider av tørke, kan gjenbruk av vann fra renseanlegg i urbane avløpsvann bli et viktig verktøy for å sikre en trygg og forutsigbar vannkilde, samtidig som det reduserer presset på vannforekomster og styrker EUs evne til å tilpasse seg klimaendringer. De Forskrift om gjenbruk av vann, gjeldende fra juni 2023, fastsetter minimumskrav til vannkvalitet, risikostyring og overvåking for å sikre sikker gjenbruk av vann. Retningslinjene er supplert med flere praktiske eksempler for å lette anvendelsen av reglene.

Kommissær for miljø, fiskeri og hav Virginijus Sinkevičiussa:

Ferskvannsressurser er knappe og stadig mer under press. I tider med enestående temperaturtopper må vi slutte å kaste bort vann og bruke denne ressursen mer effektivt for å tilpasse oss det endrede klimaet og sikre sikkerheten og bærekraften til landbruksforsyningen vår. Dagens retningslinjer kan hjelpe oss med å gjøre nettopp det og sikre sikker sirkulasjon, over hele EU, av matprodukter dyrket med gjenvunnet vann.

Gjenbruk av vann kan begrense uttak fra overflatevann og grunnvann og fremme en mer effektiv forvaltning av vannressursene, gjennom flere bruk av vann innenfor det urbane vannkretsløpet, i tråd med EUs mål under den europeiske grønne avtalen.

Denne drivkraften mot mer effektiv bruk av vann gjenspeiles også i den siste tiden Kommisjonens forslag om å revidere industriutslippsdirektivet, som også krever en mer effektiv bruk av vann på tvers av alle industrielle prosesser, inkludert gjenbruk av vann. Den kommende kommisjonens forslag om å revidere direktivet om behandling av byavløpsvann vil også ta sikte på å legge til rette for ytterligere gjenbruk av vann.

Bakgrunn

I sammenheng med den europeiske grønne avtalen, både Handlingsplan for sirkulær økonomi og det nye EUs klimatilpasningsstrategi referere til bredere bruk av renset avløpsvann som en måte å øke EUs evne til å svare på det økende presset på vannressurser.

Gjenbruk av vann kan også bidra til Farm to Fork-strategier mål om å redusere miljøfotavtrykket til EUs matvaresystem og styrke dets motstandskraft ved å tilby en alternativ, mer pålitelig vannkilde for vanning. Finansieringsmuligheter for investeringer i vanning med gjenvunnet vann som alternativ vannforsyning eksisterer under Felles landbrukspolitikk.

De Forskrift om minstekrav til gjenbruk av vann (Water Reuse Regulation) setter harmoniserte minimumskrav til vannkvalitet for sikker gjenbruk av renset urbant avløpsvann i landbruksvanning, med sikte på å lette innføringen av denne praksisen. Forordningen åpner også for at medlemsstatene kan beslutte å innføre denne praksisen på et senere tidspunkt, på grunnlag av spesifikke kriterier. Slike beslutninger må gjennomgås regelmessig for å ta hensyn til klimaendringer og nasjonale strategier, samt forvaltningsplanene for vassdrag etablert i henhold til Rammedirektiv for vann.

For å sikre koordinering mellom medlemsstatene, der gjenbruk av vann er av grenseoverskridende relevans, vil medlemsstatene måtte utpeke et kontaktpunkt for å sikre rettidig utveksling med andre medlemsstaters kontaktpunkt og kompetente myndigheter.

Forordningen fastsetter også harmoniserte minimumsovervåkingskrav, risikostyringsbestemmelser for å vurdere og adressere potensielle ytterligere helserisikoer og mulige miljørisikoer, tillatelsesforpliktelser og bestemmelser om åpenhet, der nøkkelinformasjon om ethvert vanngjenbruksprosjekt skal gjøres offentlig tilgjengelig.

For mer informasjon

Retningslinjer

EUs vannpolitikk

Gjenbruk av vann

#Commission #advises #safe #water #reuse #agriculture